Informatie over de groepen `Dondersteen en Doerak`

Stamgroepen

Wij werken bij kinderopvang Dondersteen met twee vaste stamgroepen.

  1. groep ‘Dondersteen’ voor de leeftijdsgroep van 0-4 jaar*
  2. groep ‘Doerak’ voor de leeftijdsgroep van 0-4 jaar*

*Op sommige momenten van de dag/week mogen we samenvoegen. Dit is bijvoorbeeld voor een activiteit. Elke groep keert op vaste momenten weer terug naar haar/zijn eigen stamgroep en vaste leidster(s).

Mentor

Bij kinderopvang Dondersteen vinden wij het belangrijk dat ieder kind echt gezien wordt en daarom hebben wij voor elk kind een pedagogisch medewerker aangesteld als mentor. Wij streven ernaar dat de betreffende mentor ook de intake doet van het kind van wie zij mentor is, zodat ouders en mentor direct kennis maken en ouders weten bij wie zij terecht kunnen. Indien de mentor niet aanwezig kan zijn dan zal de pedagogisch medewerk die het intakegesprek doet, de mentor benoemen. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders en kind en is verantwoordelijk voor het observeren van de ontwikkeling van het kind, het ondersteunen van het kind in zijn of haar ontwikkeling (ook bij eventuele achterstanden) en het voeren van oudergesprekken betreffende de ontwikkeling van het kind. Ook bij langdurige ziekte of verlof van een pedagogisch medewerker zal er een andere (tijdelijke) mentor door de leidinggevende worden aangewezen.

Observeren en het kindvolgsysteem

KO Dondersteen acht het van belang dat alle kinderen worden gezien en zo optimaal mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling. Het hele jaar door worden de kinderen dan ook geobserveerd door de eigen mentor. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het kind-volgsysteem. Het invullen van het bijbehorende score formulier gebeurt in april en oktober. Aan de hand van dit formulier wordt de ontwikkeling van het kind in de gaten gehouden. De ontwikkeling wordt besproken in een 1 jaarlijks oudergesprek met de ouders dat plaatsvindt in april. De ouders krijgen hiermee inzicht in de ontwikkeling van hun kind. Zodra het kind 4 jaar wordt, gaat dit scoreboekje, met akkoord van de ouders/verzorgers, mee naar de basisschool.

Dagritme

We werken op beide groepen met een vaste dag structuur/een vast dagritme. De voorspelbaarheid op een dag geeft kinderen hou vast en een veilig gevoel.

  • De kinderen zijn aanwezig rond 8.30uur er is dan een moment voor vrij spel. We hebben vaste eet- en drink-momenten. Om 9.30uur gaan we drinken en eten we fruit.
  • Hierna is er tijd voor gerichte activiteiten. Denk aan het voorlezen van een prentenboek in de kring, knutselen aan tafel, bewegen op muziek.
  • Als het weer het toelaat proberen wij om elke dag even naar buiten te gaan. Hetzij in de eigen tuin of een ommetje door het dorp.
  • Om 11.30uur eten we een stukje brood, met een beker melk, en om 14.00uur drinken we thee met een rijstewafel/soepstengel.
  • Kinderen die dit nog nodig hebben gaan even slapen. Voor de grotere kinderen is er een moment van rust, of tijd voor individuele activiteiten.
  • Om 16.00uur eten we nog een crackertje met fruitwater. En sluiten we de dag af met vrij spelen.

Uk & Puk programma

Bij kinderopvang Dondersteen wordt er op alle groepen gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk & Puk. VVE programma Uk & Puk is een voor- en vroegschoolse educatieprogramma gericht op kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Spelen staat hierbij centraal. Het programma bestaat uit tien thema’s die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. De thema’s kunnen komen uit het Uk & Puk programma maar er worden ook eigen thema’s uitwerkt en toegepast. Binnen de activiteiten is er veel aandacht voor de cognitieve en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.

De activiteiten zijn niet als een lerende schoolse activiteit ingedeeld, maar kinderen leren juist door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Met de activiteiten van Uk & Puk grijpen en creëren pedagogisch medewerkers kansen om kinderen leerervaringen op te laten doen.

Visie op vroeg voorschoolse educatie Uk & Puk

KO Dondersteen is van mening dat jonge kinderen leren door te doen, te spelen en te ontdekken. Door aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind en de kinderen steeds een stapje verder te helpen, krijgen zij de kans om zich steeds verder te ontwikkelen. Het VVE programma Uk & Puk zien wij als middel om het spelenderwijs leren systematisch vorm te geven. Het VVE programma kan dagelijks terugkomen binnen aangeboden activiteiten en ons dagprogramma.

Naast de aangeboden activiteiten hebben de kinderen ruim de kans op tijdens het spelend leren, spelenderwijs met de VVE-thema’s bezig te zijn in bijvoorbeeld de themahoeken op de groep. Als laatste zien wij een goede samenwerking met het basisonderwijs van groot belang. Niet alleen door kinderen bij ons op de opvang zo goed mogelijk te stimuleren maar ook door het creëren van een doorgaande leerlijn, krijgen de kinderen alle kansen om zich goed te ontwikkelen op jonge leeftijd. Om deze reden observeren wij met het observatiesysteem Pravoo! Welke vervolgens wordt overgedragen aan het basisonderwijs, waarbij zij de ontwikkelingsdoelen van KO Dondersteen kunnen doorzetten.

Ontwikkelingsstimulering door middel van Uk & Puk

Zoals al eerder benoemd is, stimuleert het VVE programma Uk & Puk de kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden. Het is een totaalprogramma dat naast de spraak- en taalontwikkeling de sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuigelijke, motorische ontwikkeling en de eerste rekenprikkels geeft. De activiteiten zijn zo vorm gegeven dat binnen elke activiteit de mondelinge taalvaardigheden (spreken en luisteren) en de woordenschat wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn de activiteiten zeer gevarieerd en stimuleren zij de rest van de ontwikkelingsgebieden. Activiteiten variëren van spel, spel in themahoeken, ontdekken en experimenteren, knutselen, voorlezen, expressie en beweging.

UK & Puk in de praktijk

Uk&Puk bestaat uit verschillende thema’s met daarbij allerlei activiteiten voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. De methode biedt de pedagogisch medewerkers een leidraad om met de kinderen aan de slag te gaan. De methode biedt houvast en geeft medewerkers ook voldoende ruimte voor eigen creativiteit.

Wendagen

Als het kind nieuw op de kinderopvang komt, vindt er een intakegesprek plaats. In overleg met de ouders worden er afspraken gemaakt over hoe de wenperiode eruit zal zien. Afhankelijk van de behoeftes van het kind en ouder wordt de wenperiode echt in overleg samengesteld. Gewenning vindt gedeeltelijk met ouders en gedeeltelijk zonder ouders plaats. Elk nieuw kind krijgt zijn/haar eigen mentor, deze vaste pedagogisch medewerker zal zich zoveel mogelijk over het kind ontfermen tijdens de wenperiode, tot dat het kind zich emotioneel veilig voelt en open staat voor nieuwe uitdagingen. Door in eerste instantie een vaste verzorger namelijk de mentor aan te wijzen, die extra aandacht besteed aan het emotioneel veilig stellen van wenkinderen.

Ouderportaal

Sinds medio januari`21  zijn we op kinderopvang Dondersteen gestart met een digitaal ouder portaal genaamd KidsAdmin.

Hierbij hoort een app die u als ouder kunt installeren op uw tablet of smart phone.

U als ouder kunt hier o.a kind gegevens inzien, wijzigingen doorvoeren, extra dagen aanvragen, foto’s ontvangen van uw kind en chatten met de leidsters. We zullen dan ook de communicatie steeds meer via ouderportaal app gaan doen, ipv via whats-app. Op de website vindt u de link die u naar de betreffende stappen verwijst.

Overgang naar basisschool

Wanneer kinderen de leeftijd van 4 jaar bereiken, zal er een warme overdacht plaatsvinden tussen de mentor van het betreffende kind en de intern begeleider of leerkracht van de basisschool, om zo een doorlopende leerlijn te creëren. Het kinddossier, met daarin alle observaties en verslagen van eventuele bijzonderheden betreffende het kind, worden per e-mail toegestuurd en persoonlijke besproken met de ib’er van basisschool De Stapstien.

Als er intern binnen Dondersteen de overstap van KDV naar BSO wordt gemaakt, dan is het kind bekend bij de PM’ers die bijna allemaal op beide werksoorten werkzaam zijn. Iedereen kan in het PRAVOO systeem en een overdracht is dan niet nodig. Wat betreft de overdracht naar een andere buitenschoolse opvang (BSO) of tussentijds bij een verhuizing naar een ander kinderdagverblijf of peuteropvang, dan wordt de overdracht/het kind dossier aan ouders meegegeven. Op verzoek kan er een telefonische (warme) overdracht plaatsvinden.

Voor alle overdrachten naar school en BSO dienen ouders schriftelijk toestemming te geven. Wanneer het kind de leeftijd van 4 nadert, zal KO Dondersteen schriftelijke toestemming vragen voor de overdracht van het kind dossier naar school en BSO.

Tweetalig beleid

Op ons kinderdagverblijf werken we met een twee talig beleid. Zowel de Nederlandse en de Friese taal worden gebruikt binnen onze dagelijkse activiteiten programma’s en dagritme. Hier is dan ook veel aandacht voor.

In een tweetalige omgeving is het belangrijk om goed na te denken over hoe je met beide talen om gaat. Daarom werken we met een bewust taalbeleid. Medio 2020 zijn alle leidsters op kinderopvang dondersteen officieel gecertificeerd. En worden regelmatig vakkundig begeleid.

Opgroeien in een tweetalige omgeving is een verrijking voor ieder kind. Ongeacht of er thuis Fries, Nederlands, beide of een andere taal gesproken wordt.

Sommige kinderen krijgen vanuit huis uit een tweede taal mee. Anderen leren dit via een kinderdagverblijf de school of familie. Hoe dan ook, opgroeien in een meertalige omgeving biedt veel voordelen voor nu en later.

Soms wordt gedacht dat meertaligheid verwarrend is voor een kind en taalachterstanden kan veroorzaken. Maar volgens deskundigen is meertaligheid echt nooit de oorzaak van taal problemen. Wie een taal kan leren kan ook twee talen leren.

De moedertaal vormt altijd de basis voor een tweede taal. Wanneer een kind een woord in de ene taal al kent, leert hij of zij dit begrip sneller in een andere taal. De talen zullen elkaar dus versterken.