Dagopvang

Peutergroep

Over Dondersteen

Een kinderopvang is voor ons meer dan een plek waar ouders hun kind naartoe brengen zodat ze naar hun werk kunnen gaan of kunnen studeren. Natuurlijk, het begint bij zorgen voor, vertrouwen geven, kinderen een veilige basis bieden. Maar we zien kinderopvang óók als een maatschappelijke voorziening waar spelen en leren samenkomen. Als partner in opvoeding leggen we de basis voor een leven lang ontwikkelen.

Onze tarieven zijn helder en eerlijk. Wij hanteren geen administratie- of bureaukosten, dus er zijn geen verborgen of onvoorziene kosten.

Hier staan we elke dag voor:

  • Gemoedelijke sfeer
  • Vaste leidsters
  • Een leuke dag bieden
  • Goed ouder-contact
  • Kinderen staan centraal
  • Ontwikkeling stimuleren
  • Plezier
  • Veilige haven

Alles wat je verder over ons wilt weten

KO Dondersteen biedt uw kind opvang in een gemoedelijke sfeer, waarbij wij de verschillen tussen thuis en de kinderopvang zo klein mogelijk willen maken. Dit doen wij door opvang te bieden in kleine groepen, met vertrouwde pedagogisch medewerkers. Hierdoor krijgen de kinderen de kans een band op te bouwen en zich veilig te voelen bij KO Dondersteen. Voor kinderen moet het vooral leuk zijn om naar KO Dondersteen te komen, een leuke dag bieden in een vertrouwde omgeving met volwassenen waarop zij kunnen terugvallen is voor ons van groot belang. Daarnaast vinden wij een goede samenwerking met ouders belangrijk. Wij vinden het fijn om elke dag een gesprekje met de ouders aan te gaan en zij zijn welkom om bij het brengen een kopje koffie of thee to go te pakken voor onderweg.

Visie op kinderen

Het kind als individu en respect hebben voor kinderen staan centraal. Er heerst bij ons een pedagogisch klimaat waar ruimte voor groepsopvoeding is maar ook voor individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging stimuleert de omgeving kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Ook bieden wij een omgeving waar kinderen bewust worden van maatschappelijk gangbare normen en waarden.

KO Dondersteen is het verlengde van de thuissituatie. ‘Het is hier leuk’ is datgene wat wij graag overdragen naar ouders en kind. Er is ruimte voor veel plezier, liefde en om een hechte band op te bouwen. In deze veilige haven krijgen kinderen de kans te spelen en te ontdekken en gaandeweg te leren en zich te ontplooien tot een eigen ‘ik’ met eigen talenten en karakter. Het doet ons goed als kinderen niet mee naar huis willen, dan hebben ze een leuke dag gehad en nog niet klaar met spelen.

Kwaliteit

De geboden kwaliteit vormt de basis om onze kinderopvang een veilige en verantwoorde plek te laten zijn waar kinderen graag verblijven en waar zij uitgedaagd worden in hun ontwikkeling. Het is onze taak om de aan ons toevertrouwde kinderen op te vangen in een vertrouwde en veilige omgeving waarin ze zich vrij voelen om te spelen, leren, ontdekken en ervaringen opdoen.

Bepalend voor kwalitatief verantwoorde opvang zijn onder andere de veiligheids- en gezondheidsaspecten, maar vooral ook de pedagogische kwaliteit. Een hoge pedagogische kwaliteit is van grote invloed op het welbevinden van kinderen en zorgt ervoor dat zij zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen.

De pedagogisch medewerkers van kinderopvang Dondersteen worden door coaching en een afwisselend aanbod van trainingen en opleidingen continu gestimuleerd om zichzelf verder te ontplooien en te bekwamen in hun vakgebied. Wij volgen nieuwe trends en ontwikkelingen en beoordelen steeds of deze van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van onze opvang.

Bij kinderopvang Dondersteen vinden wij ook de kwaliteit van de ervaringen die kinderen opdoen in hun interacties met de sociale en materiële omgeving zeer belangrijk. Denk hierbij aan het contact met leeftijdgenootjes en de inrichting van de opvang (zowel binnen als buiten) die de ontwikkeling stimuleren. Daarnaast streven wij een heldere en regelmatige uitwisseling van informatie tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers na omdat ook dit een positieve invloed heeft op het welbevinden van het kind in de kinderopvang.

Vanuit de ‘Wet kinderopvang’ worden minimum eisen gesteld aan de kwaliteit van de opvang. Er mag niet worden afgeweken van de wettelijke voorschriften waarin eisen worden gesteld aan zaken zoals beroepskwalificaties, groepsgrootte, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, beleid veiligheid & gezondheid, het pedagogisch beleidsplan en de accommodatie. In opdracht van de gemeente ziet de GGD jaarlijks, door middel van inspecties, toe op de naleving van de Wet kinderopvang.

Voor de ouders en de oudercommissie is kinderopvang Dondersteen aangesloten bij de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BoinK.

Tweetalig beleid

Op Kinderopvang Dondersteen wordt gewerkt met een tweetalig beleid (Fries-Nederlands). De reden dat we dit doen is dat meertaligheid leuk én leerzaam is voor kinderen. Uit talloze onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat het goed is voor de taalkundige, de sociale en de cognitieve ontwikkeling van een kind.

De beste basis voor een meertalige ontwikkeling ligt in de voorschoolse periode. Kinderen van 0-4 jaar zijn heel flexibel;, ze zitten midden in hun taalontwikkeling. Als ze in een omgeving zitten waar twee (of meer) talen worden gesproken, leren ze die tweede (of derde) taal er spelenderwijs bij.

Hierbij is het wel van belang dat er bewust en consequent om wordt gegaan met de talen. Op Kinderopvang Dondersteen werken we wij met het één-persoon-één-taal beleid. Sommige pedagogisch medewerkers bieden consequent het Fries aan, andere pedagogisch medewerkers het Nederlands. Zo leren de kinderen de talen goed te scheiden.

Verder is het van belang dat de talen op een stimulerende manier worden aangeboden. Op Kinderopvang Dondersteen zijn we bewust bezig met het creëren van een taalrijke omgeving. We werken met thema’s, zingen en lezen veel en doen taalspelletjes met de kinderen.

Een onafhankelijke provinciale visitatiecommissie beoordeelt ons op de kwaliteit van ons tweetalig beleid.