Kwaliteit

De Wet Kinderopvang verlangt dat wij werken op basis van een pedagogisch beleidsplan, waarin onze visie op kinderopvang en onze pedagogische basisdoelen zijn vastgelegd. Dit beleidsplan is voor onze leidsters de leidraad in hun dagelijks werk, omdat we hiermee onze visie op kinderopvang uitdragen. Vanzelfsprekend voldoet kinderopvang Dondersteen ook aan de overige wettelijke verplichtingen.

Wettelijke verplichtingen:
De kinderopvangbranche krijgt veel aandacht van de overheid. Terecht, vinden wij: u legt immers een gedeelte van de zorg voor uw kind in onze handen en kinderen bevinden zich in een afhankelijke positie. Wij zien het als onze taak om kinderopvang te bieden in een veilige, betrouwbare omgeving en voor de peuters een prettige omgeving te creëren waarin ze zich vrij voelen om te spelen, te leren en te ontdekken.

Kinderopvang Dondersteen voldoet aan de volgende wettelijke verplichtingen:
•Iedere medewerkster is in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). De overheid voert continue screening uit.
•Het vierogenprincipe is beschreven in de pedagogische visie: er is altijd een mogelijkheid dat een extra volwassene mee kijkt of luistert.
•Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie.
•Wij staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
•Wij hebben een oudercommissie
•Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie BSO op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgevoerd.
Gemeenten controleren de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD houdt namens de gemeente toezicht. De GGD controleert aan de hand van inspecties of de kinderopvang voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Lid van de Branchevereniging, BoInk.

Kinderopvang Dondersteen is lid van de Branchevereniging Kinderopvang, BoInk. Deze organisatie treedt op om de belangen van zowel de ondernemers in de Kinderopvang als van de ouders en kinderen te behartigen.